VOP a RP

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP)

Penzión Motýľ, Liptovská Teplá 442, 03483 Liptovská Teplá (ďalej ako Poskytovateľ alebo Penzión)

Tieto podmienky sú zmluvnou súčasťou Vami (ďalej len klient) zadanej zákazky. Podmienky platia aj pre budúce obchody, i ked na ne nebude v konkrétnom prípade výslovne odkázané. Podmienky klienta, ktoré budú mať odlišné znenie, sú neplatné. Vedľajšie dohovory, zmeny v dohodách alebo ich zrušenie, musia byť uskutočnené písomnou formou a musia byť potvrdené penziónom. Klient uznáva tieto podmienky a zaväzuje sa ich dodržiavať.

I. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV

Klientovi sú rezervované izby k dispozícii od 14.00 hod. dohovoreného dňa príchodu. Rezervácie izieb, do ktorých sa klient nenasťahoval najneskôr do 20.00 hod. v deň dohovoreného príchodu, môže penzión zrušiť a následne rezervovať iným záujemcom. Toto neplatí, pokiaľ bol vopred písomne (mail,) dohovorený neskorý príchod. Izby musia byť v dohovorený deň odchodu odovzdané penziónu najneskôr do 10.00 hod., pokiaľ nebolo vopred dohovorené inak. Penzión môže na základe oneskoreného odchodu z izby účtovať 100% z plnej ceny ubytovania za ďalší deň. Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze/objednávke. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze/objednávke, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac.

II. Sezóny

a) Pre chaty, chalupy a priváty

 • Letná sezóna: začína poslednou júnovou sobotou a končí poslednou sobotou v auguste,
 • Zimná sezóna: začína od 03.01. do 31.03. daného roku vrátane Veľkej noci,
 • Silvestrovská sezóna: 20.12. do 03.01
 • Mimosezóna: termíny mimo zimnej sezóny, letnej sezóny sú mimosezónne

b) Pre hotely a penzióny sú sezóny určené individuálne.

III: Zľavy

zľavy nie je možné kombinovať- zľavy pre deti – platia len po obsadení stanoveného minimálneho počtu osôb. Pre silvestrovský termín neplatia žiadne zľavy, vždy platia ceny za základné lôžko. Poskytovateľ môže poskytnúť klientovi individuálne zľavy a akcie.

IV: Objednávka pobytu

Pobyt si môžete zakúpiť osobne v našom penzióne, telefonicky alebo rezerváciou objektu priamo na našej webovej stránke www.penzionmotyl.sk. Pobyt je možné si zakúpiť aj prostredníctvom zľavového portálu, na ktorom je aktuálne ponuka penziónu uverejnená. Ubytovanie je možné na min. 1 a viac nocí.

V: Potvrdenie rezervácie

Rezerváciu objektu potvrdíme do 48 hodín. Po potvrdení rezervácie zaplatíte preddavok vo výške 50 % z celkovej ceny pobytu do 2 dní. Pre urýchlenie procesu prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade e-mailom na info@penziomotyl.sk, kde uvediete svoje meno a termín rezervácie. Druhú časť platby 50% uhradíte pred nástupom na pobyt ak nebolo dohodnuté inak.

VI: Spôsob platby

Za pobyt je možné zaplatiť na základe vystavenej preddavkovej faktúry alebo v hotovosti do pokladne Penziónu Motýľ.

VII: Cena zahrňuje

Ubytovanie, posteľnú bielizeň, elektrickú energiu, vodu a plyn. Cena je uvedená za osobu a deň.

V cene nie je zahrnutý

Miestny poplatok (hradí sa na mieste) 1 € na osobu/deň za osobu, poplatok za zviera (ak je dovolené), doplnkové služby, kaucia (ak nie je uvedené inak) po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave, s prihliadnutí k jeho bežnému opotrebeniu. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd, alebo žiadať úplnú náhradu vzniknutých škôd.

VIII: Doplatky

Pri ubytovaní jednej osoby podľa podmienok platných v danom objekte. Aktuálny cenník je uverejnený na http://penzionmotyl.sk/cennik.

IX: Storno poplatky

Pri záväznom objednaní pobytu po zaplatení zálohy berie klient na vedomie doleuvedené stornopoplatky:
• 20 dní pred nástupom na pobyt – 10% z ceny zájazdu
• 14 dní pred nástupom na pobyt – 35% z ceny zájazdu
• 7 dní pred nástupom na pobyt – 70% z ceny zájazdu
• 4 dní pred odchodom po nástup zájazdu 100% ceny zájazdu.

Neúčasť na pobyte je potrebné vždy zrušiť písomnou formou, alebo aj mailom. Zrušenie zmluvy nastáva dňom doručenia písomného vyjadrenia prípadne ďalších potrebných dokladov do penziónu Motýľ.
• v prípade, že klient nastúpi na ubytovanie a počas ubytovania svoj pobyt zruší, ubytovateľ má právo účtovať 100% stornopoplatok z objednaných služieb
• Zmena rezervovaného termínu: 7 eur/osoba je možná najneskôr 7 dní pred nástupom na pobyt

X: CENNÉ PREDMETY

Cenné predmety, ako je hotovosť, šperky, prinesené hudobné nástroje, technické prístroje a pomôcky a pod., je možné odovzdať do úschovy penziónu. Inak penzión v prípade vzniku škody nepreberá žiadnu zodpovednosť?.

XI. RUČENIE V ŠKODOVOM PRÍPADE

Klient ručí za všetky škody, ktoré penziónu spôsobili pracovníci klienta, jeho hostia alebo iné ním poverené osoby, a tieto škody penziónu nahradí v plnej výške. Penzión ručí iba za škody, u ktorých bude jednoznačne a preukázateľne zistená vina penziónu, v žiadnom prípade však neručí za škody, ktoré spôsobí tretia osoba. Penzión je oprávnený požadovať, aby klient uzavrel vhodné zaistenie.

XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

 1. Penzión neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by penzión konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.
 2. Zvieratá do penziónu majú prístup, pričom penzión si účtuje poplatky podľa aktuálne platného cenníka. Zvieratá nesmú rušiť hostí a nesmú sa prinášať do miestností s jedlom a nápojmi.
 3. Nájdené veci sa klientovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom klient hradí všetky výdaje s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v penzióne po dobu 6 mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.
 4. Pobyt zákazníkov v penzióne ďalej upravuje Ubytovací poriadok Penziónu Motýľ, ktorý je pre hostí záväzný bez výnimky.
 5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.
REKLAMAČNÝ PORIADOK (ďalej ako RP)Penzión Motýľ, Liptovská Teplá 442, 03483 Liptovská Teplá (ďalej ako Poskytovateľ alebo Penzión)

Na zabezpečenie rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií poskytovaných služieb v Penzióne Motýľ vydávam v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka tento reklamačný poriadok:

Článok I
Právo na reklamáciu služieb

Ak spotrebiteľ zistí, že poskytnuté ubytovacie služby, resp. s nimi súvisiace služby majú vadu, má právo túto reklamovať. Ak spotrebiteľ zistí, že ubytovacia služba, ktorá bola poskytnutá, má vadu, musí uplatniť svoje právo u vedúceho prevádzky alebo u ním povereného zamestnanca bez zbytočného odkladu; jeho právo zanikne ak nebolo uplatnené do 6 mesiacov od poskytnutia služby. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o poskytnutých službách, doklad o zaplatení služieb, ktorých vadu reklamuje.

Článok II
Zodpovednosť organizácie

Ak spotrebiteľ uplatní právo zo zodpovednosti za vady služieb, je vedúci prevádzky, alebo ním poverený zamestnanec povinný po odbornom posúdení rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné vybaviť reklamáciu ihneď alebo ju vedúci prevádzky alebo ním poverený zamestnanec nepovažuje za opodstatnenú, je povinný so spotrebiteľom spísať záznam o reklamácii. V zázname uvedie presné označenie služby a čas, kedy bola poskytnutá, vytknuté vady a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.

Ak sa jedná o zložitý prípad, je povinný vedúci prevádzky rozhodnúť o reklamácii do 3 pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Prevádzkovateľ je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, nechať poskytovanú službu odborne posúdiť. Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie orgánu dozoru zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia preukázať. Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie, môže uplatniť svoje právo na súde.

Článok III
Neodstrániteľné vady poskytnutej služby

Ubytovacie služby

Ak nie je možné vady technického charakteru na izbe pridelenej spotrebiteľovi odstrániť, a ak ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť spotrebiteľovi iné náhradné ubytovanie a izba bude prenajatá po dohode napriek takejto vade, má spotrebiteľ právo na

 • primeranú zľavu z ceny izby,
 • zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak už bolo zaplatené.

Článok IV
Lehoty na uplatnenie reklamácie

Spotrebiteľ je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.

Prevádzkovateľom penziónu Motýľ je:

Liptov way, s.r.o.
Dunajská 48
811 08 Bratislava
IČO: 54099790
DIČ: 2121588359
IČ DPH: SK2121588359
Zodpovedný zástupca: Ing. Karol Murcko
e-mail: info@penzionmotyl.sk
Mobil: 00421 (0)905 833 069

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B – 89, 011 79 Žilina 1
tel. č.: 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok nadobúda platnosť 1.6.2022 a nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie.